„Idźmy naprzód z nadzieją!” Pod takim hasłem w dniach 3 – 4 października odbyła się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Blisko 15 tysięcy pielgrzymów reprezentujących niemal 400 placówek edukacyjnych wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, przybyło by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo, a także pomodlić się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, podziękować za pontyfikat św. Jana Pawła II oraz poprosić o obronę rodzin, świata i Kościoła.

Miłość, sukces, prośba o zdrowie dla bliskich, o poradzenie sobie w kłopotach, o siłę jaką daje głęboka wiara… Tysiące różnych radości i trosk, wszystkie duże i małe sprawy składające się na naszą codzienność. Od wieków Królowa Polski w jasnogórskim wizerunku wysłuchuje naszych próśb o pomoc i podziękowań za wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego. Rok naszej XVII pielgrzymki to rok jubileuszowy, w którym przypada 300. rocznica koronacji jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej jako Królowej Korony Polski oraz setna rocznica fatimskich objawień Maryi Matki i 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II wpisuje się w dziękczynienie Bogu za dar objawień Matki Bożej. O podziękowaniu tym nasza społeczność pamięta nie tylko przybywając do jasnogórskiego sanktuarium, ale także w wielu momentach tego jubileuszowego roku.

            Tysiące młodych ludzi zgromadzonych pod jasnogórskimi wałami, na których powiewa kilkaset sztandarów z wizerunkiem patrona, to współtwórcy młodego polskiego Kościoła. Jak będzie wyglądało jego oblicze w czasach, kiedy tradycyjne wartości dla wielu młodych przestają się liczyć, zależy również od tych właśnie przedszkolaków i uczniów pielgrzymujących do Jasnogórskiej Matki. Być może chwile modlitwy podczas pielgrzymki zdecydują o tym, gdzie odnajdą swoją drogę życiową i jakie cele będą chcieli osiągnąć oraz jaki sposób wybiorą do ich realizacji. To właśnie dzieciom i młodzieży Matka Najświętsza przekazywała swe przesłania podczas objawień w Fatimie i  Gietrzwałdzie.

Pielgrzymi ze szkół im. Jana Pawła II przybywając na Jasną Górę mają świadomość, jakie znaczenie w życiu ich patrona miało to miejsce. To on dawał im przykład, jak docierać do świętości. Był wielkim nauczycielem, z którego nauk wciąż czerpią mądrość, wskazówki i siłę do podejmowania codziennych zmagań. Do budowania swojego człowieczeństwa w oparciu o dar, jaki daje nam świadomość miłości Boga do każdego człowieka. Maryja Święta Matka, to jej zawierzył swoje życie i wszystkie jego sprawy nasz patron, przyjmując jako dewizę swojej bożej służby słowa: Totus Tuus.

„Przyjąć Maryję do swego domu, do swojego życia, to przywilej każdego wiernego. Przywilej przede wszystkim na chwile trudne, takie jak te, które i wy, młodzi, często przeżywacie w tym czasie swojego życia. Pamiętam jak takim momentem dla mnie, kiedy byłem młody i pracowałem w zakładach chemicznych, było odnalezienie tych słów: Totus Tuus. Mocą tych słów mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia. Możliwość przyjęcia Maryi do swojego domu, do swego życia, jest propozycją dla nas wszystkich”. [Przemówienie do młodzieży rzymskiej, 2002]

I mimo lat, które upływają od momentu, kiedy Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, w jego naukach wciąż odnajdujemy wskazówki jak postępować i wyznaczać cele naszego życia. Mijający czas nie osłabia mocy słów naszego patrona, bo prawda w nich zawarta jest ponadczasowa.

Od siedemnastu już lat pomysłodawcą wielu działań związanych z pielgrzymką jest pan Zbigniew Gumiński. To on dziewiętnaście lat temu, w 1998 r. dostrzegł, jakie znaczenie może mieć postać wybrana na patrona placówki szkolnej w kształtowaniu nowych pokoleń Polaków. Jest pomysłodawcą powstania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz inicjatorem niezwykłych październikowych spotkań naszej społeczności u stóp Królowej Polski. Jest również założycielem strony internetowej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którą do dziś prowadzi. To jemu, obok ogromnej pracy wkładanej w szerzenie myśli i nauk Jana Pawła II, zawdzięczamy łatwy dostęp do informacji o placówkach należących do Rodziny, wciąż zmieniającą się, zwłaszcza obecnie w związku z reformą systemu edukacji, bazę szkół oraz wszystkie związane z nią statystyki.

„Oddziały gimnazjalne i gimnazja są albo wchłaniane przez szkoły podstawowe, albo pozostają oddzielnymi autonomicznymi szkołami aż do wygaśnięcia. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać pełnej ilości naszej Rodziny. A jest nas mniej właśnie z tego względu. Myślałem, że będzie nas jeszcze mniej, ale okazało się, że prace, które trwały przy organizacji roku szkolnego spowodowały, że bardzo wiele szkół, ok. 60, przyjechało nie zgłaszając wcześniej swojego przyjazdu. Jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu, że nie planowali, a przyjechali”. – wyjaśnia Zbigniew Gumiński

            Ściśle związana z pielgrzymowaniem na Jasną Górę jest również współpraca Rodziny Szkół im. JP II z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, nie tylko we wspólnym haśle: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Wśród kapłanów koncelebrujących Eucharystię obecny był również ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji DNT, która otacza opieką około 2300 uczniów i studentów rozsianych po całej Polsce. Fundowanie stypendiów jest możliwe m.in. właśnie dzięki uczniom i nauczycielom intensywnie włączającym się w kwestę na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich środowisk, przeprowadzaną corocznie w Dzień Papieski.

Tradycją stało się już, że pielgrzymka RS im. Jana Pawła II zyskuje wymiar materialny, w tym roku poprzez środki finansowe przeznaczone na odbudowę kościoła w Białymstoku na Syberii oraz zniszczonej przez wojnę szkoły w Aleppo. Wsparcie finansowe otrzyma również Hospicjum błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

XVII Pielgrzymka rozpoczęła się wieczorem 3 października Nabożeństwem Różańcowym w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, przygotowanym przez uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płoskiem oraz Apelem Jasnogórskim, który poprowadził nasz duszpasterz ks. bp Henryk Tomasik.

„Jezu Chryste zbawicielu świata, dziękujemy za twą miłość ofiarną, która stała się miłością zwycięską. Jezu Chryste zbawicielu człowieka, strono krzyża, powiedziałeś do nas: ‘Synu oto matka Twoja’. Posłuszni twemu słowu, tak jak św. Jan stajemy przy Twojej i Naszej Matce. Maryjo Królowo Polski przed Twoim tronem staje Pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II. Przychodzimy tu, na Jasną Górę, aby za przykładem naszego patrona, głębiej przeżyć prawdę zawartą w słowach Chrystusa ‘Synu, oto Matka Twoja’ […] Pełni wdzięczności stajemy dzisiaj przed Tobą Maryjo, aby podziękować Ci za Twoją obecność w historii Kościoła, ojczyzny i każdego z nas” – tymi słowami modlił się u stóp Cudownego Obrazu Matki Boskiej biskup Tomasik.

[cały Apel Jasnogórski znajduje się na http://www.jasnagora.com/apelJasnogorski ]

Kulminacyjny moment pielgrzymki to uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, poprzedzona Modlitwą Różańcową. Rozpoczęła się  4 października o godz. 11.00. na szczycie Jasnej Góry, a przewodniczył jej krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik . W homilii skierował do młodych niezwykle trafne słowa nawiązujące do jubileuszy roku 2017: „Trzy ważne znaki, które mówią o tym, że Matka Boża do nas mówi: mówi stąd, z Jasnej Góry, przemawiała w Gietrzwałdzie i wciąż do nas powtarza te same słowa, sprzed 100-laty w Fatimie do dzieci. […] Te głosy Matki Bożej są skierowane do każdego z nas. […] Bohaterami tych spotkań z Matką Najświętszą są młodzi ludzie: 12 lat, 13 lat, 4 lata, 8 lat, to rówieśnicy wielu z nas tu obecnych. Jesteście, kochani, w szczególny sposób umiłowani przez Pana Boga i Matkę Najświętszą. To Matka Boża chce prowadzić z wami wciąż dialog, ale także czeka na odpowiedź. Przede wszystkim czeka na to, aby każdy z nas złożył wyznanie wiary całym życiem, ale także, aby głębiej wierzył za tych, którzy nie wierzą, mocniej kochał za tych, którzy nie kochają, przepraszał za tych, którzy grzeszą”. Biskup Tomasik zachęcał młodzież by na wzór swego patrona uczyła się właściwej postawy wobec  Matki Bożej:Dzisiaj na Jasnej Górze chcemy przypomnieć, że nasz patron św. Jan Paweł II mówił: ‘Cały Twój, Maryjo’. Od naszego patrona chcemy uczyć się takiej postawy wobec Pana Boga i Matki Najświętszej”.

Niezwykle ciepłe, serdeczne słowo powitalne, w imieniu gospodarzy Jasnej Góry ojców Paulinów, skierował do pątników o. Sebastian Matecki   Przypominał też o wyjątkowym dla Sanktuarium Jasnogórskiego czasie, związanym z 300 – leciem  koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. „Matka Boża została ukoronowana, nie w sensie politycznym, ale jako Królowa naszych serc. Matka Boża, która tak wiele razy okazała swoją wielką miłość i serce dla polskiego narodu, i w wymiarze społecznym, ale też w życiu poszczególnych ludzi, została przyjęta i ukoronowana i po dziś dzień czcimy ją jako Matkę i Królową. I dziś chcemy też, tym pielgrzymowaniem oddać jej hołd i cześć, podziękować Panu Bogu za tak wielki dar, tak cudownej Królowej, która jest naszą Matką […] Na ten rok podjęliśmy piękną inicjatywę: koronujemy Matkę Bożą. Nie tylko koronami materialnymi, które zawisły na jej obliczu na obrazie. Ale stajemy się żywą koroną naszych serc. Nasze dobre życie, pilna nauka, dobroć, miłość świadczona, modlitwa, praca nad sobą, to jest piękna perła w koronie Matki Bożej. Taką, jedną z najpiękniejszych pereł, jaka została umieszczona w koronie Matki Bożej, było właśnie  życie waszego świętego  patrona. Za to dziękujemy Panu Bogu, ale też w tym chcemy Jana Pawła naśladować. I niech właśnie tegoroczne pielgrzymowanie o tym przypomina, i chciejmy się naprawdę stać żywą koroną Maryi. Codziennie o tym myślmy”.

Po eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej (przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku) oraz list uczestników spotkania do Ojca św. Franciszka (przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie). Poświęcono również pamiątkowe różańce.

Relację wideo z uroczystości pielgrzymkowych zatytułowaną „Pełni nadziei uczniowie szkół im. Jana Pawła II” oraz przepiękne fotografie dokumentujące to wydarzenie można obejrzeć na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry.

Nad zapewnieniem sprawnego ruchu setek pocztów sztandarowych, ich ustawienie na wałach oraz kierowanie tysiącami pielgrzymów na terenie jasnogórskiego sanktuarium czuwali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

O godzinie 13.45 odbyło się krótkie spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół w auli im. Ojca Kordeckiego. Podczas spotkania głos zabrali: o. Sebastian Matecki, Jan Rychlicki dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomiu, ks. bp Henryk Tomasik Duszpasterz Rodziny Szkół im. im. Jana Pawła II, ks. Dariusz Kowalczyk prezes Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz ks. dr Andrzej Paś przedstawiciel Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Następnie Pani Gabriela Laufer dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 im. Jana Pawła II w Mysłowicach wręczyła nagrody laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy, a Pani Grażyna Dzida dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zaprosiła nas na XXXI Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Serdeczną atmosferę oraz sprawną obsługę biura pielgrzymkowego zapewnili organizatorzy pielgrzymki: licznie reprezentowana Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu z dyrektorem panem Janem Rychlickim oraz przedstawicielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie z dyrektorem panią Marią Jolantą Nawrocką – Rolewską.

Jako nagrodę za prace organizacyjne mogliśmy potraktować zwiedzanie wybranych miejsc w Sanktuarium pod opieką jasnogórskiego przewodnika paulina o. Szymona Stefanowicza. Jego niezwykle barwne i w interesujący sposób przedstawiane opowieści związane z historią klasztoru umilały zwiedzanie skarbca, bazyliki i biblioteki. Za poświęcony czas serdecznie o. Szymonowi dziękujemy.

Spotkanie pielgrzymkowe daje siłę wszystkim jego uczestnikom, nie tylko młodym. Dla opiekunów i wychowawców, w czasach, gdy przygotowanie młodego pokolenia do wejścia w dorosłe życie w zgodzie z wartościami, jest zadaniem niezwykle trudnym, takie spotkanie stanowi wielkie wsparcie. „Od lat jeździmy tutaj na Jasną Górę, bo czujemy tą siłę, czujemy moc, czujemy integrację całej młodzieży, i ta siła i moc wzmacnia nas. Wymieniamy swoje poglądy, nauczania, wymieniamy doświadczenia różnych organizacji szkolnych, które wzmacniają nauczanie Jana Pawła II i przenosimy na swoje ‘poletka’. I spotykamy się w następnym roku i mówimy o tym, co zrealizowaliśmy, co nam się udało i życzymy sobie nawzajem tej właśnie siły” – powiedziała nauczycielka z Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewy w województwie pomorskim.

Narodziny dziecka, zdana matura, powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie, łzy babci i dziadka podczas akademii w przedszkolu, czyjeś słowa wywołujące uśmiech na naszych twarzach… Można wyliczać w nieskończoność chwile tworzące naszą codzienność. Niekiedy bardzo podniosłe, radosne, czasem zwyczajne, a nieraz bardzo smutne. Wyjeżdżając  z Częstochowy wiemy, że w każdej z tych chwil może nam towarzyszyć i otaczać opieką Nasza Matka Maryja. W słowach o. Sebastiana Mateckiego możemy odnaleźć drogowskaz potrzebny w naszym życiu. Starajmy się iść za przykładem świętego patrona Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, aby nasze życie stanowić mogło żywą perłę do korony Królowej Polski. I pamiętajmy, że Matka Boska czeka nie tylko na nasze prośby, ale również na naszą odpowiedź.

Widocznym znakiem, że Maryja Matka czuwa nad nami w każdej chwili, była aura towarzysząca pielgrzymkowemu spotkaniu. Po zimnym i ulewnym wtorku nadszedł dzień 4 października, kiedy pielgrzymi zgromadzeni u stóp wałów jasnogórskich mogli złożyć parasole i pod pogodnym niebem uczestniczyć we mszy świętej.

Nie po raz pierwszy w rozmowach prowadzonych podczas dwóch dni pielgrzymowania do Królowej Polski padło stwierdzenie, że czekamy na to wydarzenie, wpisane trwale w nasz kalendarz, jak na Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień pielgrzymki, kiedy wieczorem gromadzimy się podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, wielu z nas przypomina wigilię Bożego Narodzenia. Sprawiają to towarzyszące wydarzeniu głębokie przeżycia w wymiarze duchowym i siła, która z nich płynie.

Za błogosławiony czas spędzony w Jasnogórskim Sanktuarium i opiekę Przenajświętszej Matki dziękujemy Ci Panie Boże.

Do zobaczenia w 2018 roku!

Autor: Agnieszka Majda – Staniszewska

Autor zdjęć: Zdzisław Słomski

 

 Autor filmów: Jarosław Dąbrowski

Autor zdjęć: Jan Przeklasa

Copyright © 2020

Skip to content