Kasa

a

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2020/2021

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu ucznia na obiady dokonuje się razem z wniesieniem opłaty za dany miesiąc z góry.

 

2. Z uwagi na stan pandemii zaleca się dokonywanie opłat przelewem, tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty w kasie szkoły.

 

3. Opłat za obiady dokonuje się z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
02-04.09.2020 8.00 – 10.00 wrzesień 2020

(obiady od 07.09.2020)

21-25.09.2020 8.00-10.00
12.00-15.30
październik 2020
21-27.10.2020 jak wyżej listopad 2020
19-25.11.2020 jak wyżej grudzień 2020
styczeń 2021

(obiady od 07.01.2021)

04-05.01.2021 jak wyżej luty 2021
10-16.02.2021 jak wyżej marzec 2021
22-26.03.2021 jak wyżej kwiecień 2021
21-27.04.2021 jak wyżej maj 2021
18-24.05.2021 jak wyżej czerwiec 2021

a

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata;

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu        

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: obiady@psp14.radom.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym.

 

4. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności ucznia w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

5. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

6. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

 

7. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Kasy lub intendenta.

 

8. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad dwudaniowy dla ucznia wynosi 5,00 zł.

 

9. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.zsi.radom.pl, www.psp14.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku nadpłaty/odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić z kasjerką: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 112, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

10. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

ZARZĄDZENIE nr 61/2020 DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 10 września 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 10 września 2020 r. str. 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 10 września 2020 r. str. 2

 

Copyright © 2020

Skip to content