Kasa

a

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2023/2024

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu na obiady dokonuje się po wniesieniu opłaty za dany miesiąc z góry.

 

2. Preferowaną formą dokonywania opłat jest przelew.

 

3. Opłat za obiady dokonuje się w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

 

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
01-06.09.2023 r. 7.00 – 16.00

z tym, że w dniu

06.09.2023 r.

do godziny 12.00

wrzesień 2023 r.

(obiady od 07.09.2023 r.)

18-22.09.2023 r. 8.00-10.00
12.00-15.30
październik 2023 r.
23-27.10.2023 r. jak wyżej listopad 2023 r.
20-24.11.2023 r. jak wyżej grudzień 2023 r.
02-05.01.2024 r. jak wyżej

z tym, że w dniu

05.01.2024 r.

do godz. 12.00

styczeń 2024 r.

(obiady od 08.01.2024 r.)

luty 2024 r.
19-23.02.2024 r. jak wyżej marzec 2024 r.
18-22.03.2024 r. jak wyżej kwiecień 2024 r.
18-24.04.2024 r. jak wyżej maj 2024 r.
20-24.05.2024 r. jak wyżej czerwiec 2024 r.

a

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata,

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu,         

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: obiady.psp14@op.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym, licząc od dostarczenia potwierdzenia (zgodnie z zasadą, że intendent zlicza uprawnionych o godz. 12-ej w dniu poprzedzającym dzień obiadowy).

 

4. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności w szkole oraz rezygnacji z obiadów dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105, e-mail: obiady.psp14@op.pl

 

5. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

6. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W przypadku obiadów opłaconych przelewem – karnety są przekazywane uczniom za pośrednictwem wychowawców najpóźniej 1-go dnia roboczego danego miesiąca do godz. 12-ej. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

 

7. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Sekretariatu szkoły.

 

8. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

 

9. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp14.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku nadpłaty/odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić z kasjerką: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 112, e-mail: obiady.psp14@op.pl

 

10. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

a

Harmonogram wydawania obiadów

 

Zarządzenie Dyrektora

Copyright © 2020

Skip to content