Kasa

a

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2021/2022

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu ucznia/pracownika na obiady dokonuje się po wniesieniu opłaty za dany miesiąc z góry.

 

2. Z uwagi na stan pandemii zaleca się dokonywanie opłat przelewem, tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach można dokonać opłaty w kasie szkoły.

 

3. Opłat za obiady dokonuje się z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

 

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
01-03.09.2021 r. 7.00 – 16.00 wrzesień 2021 r.

(obiady od 06.09.2021 r.)

20-24.09.2021 r. 8.00-10.00
12.00-15.30
październik 2021 r.
18-22.10.2021 r. jak wyżej listopad 2021 r.
22-26.11.2021 r. jak wyżej grudzień 2021 r.
03-05.01.2022 r. jak wyżej styczeń 2022 r.

(obiady od 07.01.2022 r.)

luty 2022 r.
16-22.02.2022 r. jak wyżej marzec 2022 r.
21-25.03.2022 r. jak wyżej kwiecień 2022 r.
20-26.04.2022 r. jak wyżej maj 2022 r.
16-20.05.2022 r. jak wyżej czerwiec 2022 r.

a

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz – w przypadku ucznia – klasę, imię i nazwisko;

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu        

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: obiady@psp14.radom.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym.

 

4. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

5. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

6. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W przypadku obiadów opłaconych przelewem – karnety są przekazywane uczniom za pośrednictwem wychowawców najpóźniej 1-go dnia roboczego danego miesiąca do godz. 12-ej. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

 

7. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Sekretariatu szkoły.

 

8. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad dwudaniowy wynosi:

a) dla ucznia – 5,00 zł,

b) dla pracownika – 12,00 zł.

 

9. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp14.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku nadpłaty/odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić z kasjerką: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 112, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

10. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

ZARZĄDZENIE nr 37/2021 DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2021 r.

a

Harmonogram wydawania obiadów

Copyright © 2020

Skip to content