W nadchodzącym roku szkolnym rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klasy VI i III gimnazjum będą mogli uzyskać częściowy zwrot kosztów za zakup podręczników szkolnych.  Program obejmuje uczniów:

  • słabowidzących
  • niesłyszących
  • słabosłyszących
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Wnioski o dofinansowanie są do pobrania w sekretariacie szkoły.

Uzupełnione wnioski, wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, fakturą VAT, rachunkiem, lub oświadczeniem o zakupie właściwych podręczników należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 8 września 2016r.

Copyright © 2020

Skip to content