Ponadnarodowa mobilność uczniów

a

a

flagi

a

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Świadomy obywatel świata

24.08.2020 – 23.08.2021

a

Od 24 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Świadomy obywatel świata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły, w tym uczniów bardzo zdolnych, niepełnosprawnych oraz z mniejszymi szansami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach trwania projektu przewidziano dwa wyjazdy uczniów do szkół krajów europejskich, m.in. szkoła w Bukareszcie (Rumunia). Koszty podróży oraz pobytu w szkole goszczącej w znacznej części finansowane są ze środków U. E.

a

Cele realizacji projektu:

 • przygotowanie młodych ludzi do życia jako świadomych obywateli świata,
 • stymulowanie kreatywności uczniów, wskazanie ich mocnych i słabych stron,
 • nauka świadomych wyborów korzystnych zarówno dla jednostki jaki i społeczeństwa,
 • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie rozwoju osobistego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelstwa europejskiego,
 • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie uczenia się, współpracy, komunikacji w języku angielskim oraz kompetencji cyfrowych,
 • zdobycie umiejętności praktycznego nabywania wiedzy nie tylko z podręczników, ale również poprzez obserwację, zajęcia praktyczne, rozmowy z rówieśnikami oraz doświadczenia osobiste,
 • poznanie kultury, zwyczajów, norm i poglądów innych krajów europejskich,
 • poszerzenie wiedzy na temat życia szkolnego i pozaszkolnego młodzieży z innych krajów europejskich,
 • poznanie specyfiki pracy szkół europejskich, systemów edukacyjnych tych państw oraz form i metod nauczania poprzez udział w zajęciach lekcyjnych, a także pozalekcyjnych wraz z rumuńskimi/chorwackimi rówieśnikami,
 • realizacja podstawy programowej przewidzianej dla uczniów klas 7 i 8 na wielu przedmiotach, mi.in.: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, robotyka, geografia, biologia.

a

Uczniowie realizujący projekt będą zaangażowani na każdym jego etapie – planowaniu, przygotowaniu, wyjeździe, promowaniu i upowszechnianiu, ewaluacji pracy. Wspólnie z nauczycielami przedyskutują plan aktywności zaproponowany przez szkoły goszczące, poszukają i opracują informacje o krajach i miastach, do których będą podróżowali. Jednocześnie przygotują wiadomości na temat swojego miasta i kraju, a następnie zaprezentują je. Ponadto wezmą udział w przygotowaniu językowym i kulturowym zorganizowanym w szkole. Będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach podczas pobytu w szkole goszczącej, a po powrocie wyrażą swoje opinie o realizowanym projekcie – wskażą dobre i złe strony takiego sposobu nauki, wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest to, że wezmą w nim udział nie tylko dzieci zdrowe, ale również te o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie niepełnosprawni mający trudności z poruszaniem się lub nawiązywaniem kontaktów społecznych a także uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z dysleksją, dysortografią, problemami z koncentracją uwagi. Wszyscy będą zaangażowani w działania na każdym etapie trwania projektu, ponieważ specjalne potrzeby edukacyjne dzieci nie przekreślają ich możliwości działania. Uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych jest szansą na przełamanie nieśmiałości, otwarcie się na innych, nabycie wiadomości w sposób oryginalny i nietypowy.

a

KRYTERIA wyboru uczniów do udziału w mobilnościach w ramach realizacji projektu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń klasy 7 lub 8 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. Działania projektowe mogą realizować nie tylko uczniowie zdolni, ale również niepełnosprawni oraz ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadający orzeczenie lub opinię PPP). W celu wyłonienia grupy uczniów mogących wziąć udział w mobilności zostały opracowane poniższe kryteria.

a

Uczestnik mobilności powinien:

 • być uczniem klasy 7 lub 8 PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach Szkolnego Koła Europejskiego – na podstawie obecności i aktywności na zajęciach
 • deklarować chęć i gotowość wykonania działań dodatkowych (pozalekcyjnych), które przyczynią się do realizacji zadań projektowych przed i po mobilności oraz w jej trakcie – na podstawie pisemnych deklaracji w formie mini kwestionariusza
 • być kreatywnym w działaniu i twórczo podchodzić do rozwiązywania zadań projektowych – na podstawie obserwacji opiekunów SKE podczas spotkań projektowych
 • znać język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację – na podstawie oceny z przedmiotu (minimum ocena dobra) oraz językowego egzaminu wewnętrznego
 • odznaczać się wysoką kulturą osobistą poświadczoną opinią nauczycieli oraz oceną zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra)
 • umieć współpracować w grupie, być koleżeńskim i taktownym, być otwartym i komunikatywnym w kontaktach społecznych – na podstawie opinii wychowawcy oraz obserwacji opiekunów SKE podczas spotkań projektowych

a

Uczeń, którego stan zdrowia uniemożliwia bezpieczne podróżowanie i naukę w szkole partnerskiej, realizuje tylko działania projektowe odbywające się na terenie kraju ojczystego.

Ostateczną decyzję o składzie grupy uczniów biorących udział w mobilności podejmuje koordynator projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz opiekunami Szkolnego Koła Europejskiego, biorąc pod uwagę spełnienie wymaganych kryteriów.

a

a

a

WYJEŻDŻAMY do szkoły w Rumunii!!!!

Po wielu miesiącach spędzonych w domach możemy spotykać się na świeżym powietrzu, wyjść do kina lub kawiarni. Z ogromną radością wróciliśmy do szkoły! Ostatnie dni nauki szkolnej warto wykorzystać na odnawianie relacji z kolegami i koleżankami w klasie a także z nauczycielami. Można stawiać sobie nowe cele życiowe i realizować marzenia. Jednym z nich jest tygodniowy wyjazd do szkoły w Bukareszcie i udział w życiu szkolnym rumuńskiej młodzieży. W dniach 12 – 18.06.2021 r. grupa młodzieży z klas ósmych wraz z opiekunami Szkolnego Koła Europejskiego będzie uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych w Scoala Gimnaziala w Bukareszcie! Warto wiedzieć, że jednym z celów przedsięwzięcia jest zdobycie umiejętności praktycznego nabywania wiedzy nie tylko z podręczników, ale również poprzez obserwację, zajęcia praktyczne, rozmowy z rówieśnikami oraz doświadczenia osobiste. Ponadto uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych dla wielu młodych ludzi jest szansą na przełamanie nieśmiałości, otwarcie się na innych, nabycie wiadomości w sposób oryginalny i nietypowy.

a

a

a

a

WITAJ PRZYGODO!

Do Bukaresztu lecieliśmy pełni obaw i niepokoju, ale też z ogromną ciekawością, nadzieją na nowe przygody, doświadczenia, otwarci na to, co się wydarzy. Zastanawialiśmy się jacy są rumuńscy uczniowie, czy będziemy potrafili się z nimi porozumieć, jaka jest szkoła, w której będziemy się uczyli. Tuż przed wylotem otrzymaliśmy plan lekcji na cały tydzień. Nie wiedzieliśmy co jest większe – nasz strach przed nieznanym czy ciekawość świata. Baliśmy się jak przyjmą nas rówieśnicy z Rumunii oraz czy poradzimy sobie w czasie zajęć.

a

Monday
12.00 – 16.10
Tuesday
12.00 – 16.10
Wednesday  12.00 – 16.10 Thursday  12.00 – 16.10 Friday
12.00 – 16.10
– Technological education 7C,

– History 6B,

– Geography 7B,

– Chemistry 7F,

– English 6D,

– French Language 7A,

–  French Language 7C,

– Biology 6D,

– Mathematics 6C,

– English 7F,

– English 6F,

– Geography 6C,

– Roman Language 7F,

– Mathematics 7D,

– English 6B

– Physical Education 7A,

– Roman Language 6F,

– Plastic education 7A,

– TIC 7E

– Music Education 7E,

– English 7C,

– English 6A,

– Latin language 7E,

– Chemistry 7E,

– Mathematics 7E,

– Geography 6D,

– Physical education 6E,

– History 7B,

– TIC 6B,

– Religion 6A,

a

Szkoła, w której gościliśmy okazała się ogromna, a nasi gospodarze bardzo serdeczni i życzliwi. Większość uczniów doskonale posługiwała się językiem angielskim, co pozwoliło na przetrwanie pierwszych niezręcznych chwil. Szybko poczuliśmy się dobrze i bezpiecznie w nowym miejscu – nasi znajomi z radością pokazali swoją szkołę, opowiadali o uczniowskiej codzienności. Podczas planowych zajęć służyli pomocą w tłumaczeniu treści lekcyjnych. Okazało się, że życie ucznia w Polsce i w Rumunii jest do siebie bardzo podobne. Z każdym dniem przybywało nowych tematów do rozmów i żartów. Bardzo miłe było to, że większość lekcji była specjalnie przygotowana dla nas. I tak np.: lekcja historii była o związkach historycznych Polski i Rumunii, w czasie lekcji języka rumuńskiego rozmawialiśmy o twórczości Adama Mickiewicza, a na geografii mówiliśmy o położeniu, tradycji i kulturze obydwu krajów. Poza tym na zajęciach chemii wykonywaliśmy doświadczenia a podczas lekcji matematyki mogliśmy wykazać się swoimi umiejętnościami, rozwiązując zadania na tablicy. Ponadto na wielu lekcjach dużo mówiliśmy o Polsce i Radomiu. Opowiadaliśmy jak wygląda życie w naszej szkole, dlaczego jest to wyjątkowa placówka i co wyróżnia ją z pośród innych szkół w mieście.

W czasie pobytu mieliśmy możliwość posmakować tradycyjnej kuchni rumuńskiej. Co prawda polenta niezbyt nam posmakowała, ale za to ciepłe, polane czekoladą papanasi skradło nasze serca i żołądki. W związku z tym, że do szkoły przychodziliśmy na 12.10, czas po śniadaniu poświęcaliśmy na zwiedzanie Bukaresztu. Chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej miejsc tego pięknego miasta. Spacerowaliśmy urokliwymi alejkami w pięknym Ogrodzie Botanicznym, zwiedzaliśmy Pałac Cotroceni, który obecnie jest siedzibą Prezydenta Rumunii. Niestety ze względu na Covid 19 nie mogliśmy wejść do Pałacu Parlamentu, ale budynek podziwialiśmy z zewnątrz. Innym ciekawym miejscem było miejscowe Muzeum Wsi – Muzeul Satului. Na terenie tego skansenu zobaczyliśmy ponad 360 budynków, pochodzących z różnych części Rumunii.

Jeszcze nigdy tak chętnie i z radością nie chodziliśmy do szkoły, jak w tym tygodniu. Czas minął bardzo szybko. Zostały wspomnienia, zdjęcia, kontakty na Facebooku. Dużo się nauczyliśmy, ale nie tylko chemii, historii, matematyki czy geografii. To była prawdziwa szkoła życia w Europie XXI wieku. Pobyt uświadomił nam, jak powinien zachowywać się prawdziwy Europejczyk – być dumnym ze swojego kraju i narodu, ale też otwartym na inne kultury, nowych ludzi, odmienne poglądy.

PRZEGRALIŚMY Z PANDEMIĄ

Niestety czas na realizację działań projektowych dobiegł końca. Nie udało nam się zrealizować jeszcze jednego (planowanego w formularzu) wyjazdu grupy uczniów do szkoły w Europie. Walczyliśmy do końca – próbowaliśmy zorganizować pobyt:

– w szkole w Chorwacji – ze względu na wysokie ryzyko zakażenia Covid 19 dyrekcja szkoły nie zgodziła się na nasz przyjazd,

– w szkole w Rumunii – ze względu na duży wzrost zachorowań na Covid 19 w kraju, na tydzień przed naszym planowanym przyjazdem, zamknięto szkoły w Rumunii, a uczniowie rozpoczęli naukę w formie zdalnej,

– w szkole w Grecji – ze względu na wysokie ryzyko zakażenia Covid 19 oraz obostrzenia epidemiologiczne dyrekcja szkoły nie zgodziła się na nasz przyjazd,

– w szkole na Litwie – jedyną placówką otwartą na współpracę w ramach projektu okazała się szkoła polonijna, która nie spełniała wszystkich kryteriów szkoły partnerskiej do współpracy w tego rodzaju działaniach.

Przed nami nowy rok – nowe wyzwania. Szukamy kolejnych projektów ciekawych do realizacji.

Copyright © 2020

Skip to content