Ponadnarodowa mobilność uczniów

a

a

flagi

a

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Świadomy obywatel świata

24.08.2020 – 23.08.2021

a

Od 24 sierpnia 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Świadomy obywatel świata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły, w tym uczniów bardzo zdolnych, niepełnosprawnych oraz z mniejszymi szansami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach trwania projektu przewidziano dwa wyjazdy uczniów do szkół krajów europejskich, m.in. szkoła w Bukareszcie (Rumunia). Koszty podróży oraz pobytu w szkole goszczącej w znacznej części finansowane są ze środków U. E.

a

Cele realizacji projektu:

 • przygotowanie młodych ludzi do życia jako świadomych obywateli świata,
 • stymulowanie kreatywności uczniów, wskazanie ich mocnych i słabych stron,
 • nauka świadomych wyborów korzystnych zarówno dla jednostki jaki i społeczeństwa,
 • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie rozwoju osobistego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelstwa europejskiego,
 • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie uczenia się, współpracy, komunikacji w języku angielskim oraz kompetencji cyfrowych,
 • zdobycie umiejętności praktycznego nabywania wiedzy nie tylko z podręczników, ale również poprzez obserwację, zajęcia praktyczne, rozmowy z rówieśnikami oraz doświadczenia osobiste,
 • poznanie kultury, zwyczajów, norm i poglądów innych krajów europejskich,
 • poszerzenie wiedzy na temat życia szkolnego i pozaszkolnego młodzieży z innych krajów europejskich,
 • poznanie specyfiki pracy szkół europejskich, systemów edukacyjnych tych państw oraz form i metod nauczania poprzez udział w zajęciach lekcyjnych, a także pozalekcyjnych wraz z rumuńskimi/chorwackimi rówieśnikami,
 • realizacja podstawy programowej przewidzianej dla uczniów klas 7 i 8 na wielu przedmiotach, mi.in.: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, robotyka, geografia, biologia.

a

Uczniowie realizujący projekt będą zaangażowani na każdym jego etapie – planowaniu, przygotowaniu, wyjeździe, promowaniu i upowszechnianiu, ewaluacji pracy. Wspólnie z nauczycielami przedyskutują plan aktywności zaproponowany przez szkoły goszczące, poszukają i opracują informacje o krajach i miastach, do których będą podróżowali. Jednocześnie przygotują wiadomości na temat swojego miasta i kraju, a następnie zaprezentują je. Ponadto wezmą udział w przygotowaniu językowym i kulturowym zorganizowanym w szkole. Będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach podczas pobytu w szkole goszczącej, a po powrocie wyrażą swoje opinie o realizowanym projekcie – wskażą dobre i złe strony takiego sposobu nauki, wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest to, że wezmą w nim udział nie tylko dzieci zdrowe, ale również te o specjalnym potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie niepełnosprawni mający trudności z poruszaniem się lub nawiązywaniem kontaktów społecznych a także uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z dysleksją, dysortografią, problemami z koncentracją uwagi. Wszyscy będą zaangażowani w działania na każdym etapie trwania projektu, ponieważ specjalne potrzeby edukacyjne dzieci nie przekreślają ich możliwości działania. Uczestnictwo w zajęciach formalnych i nieformalnych jest szansą na przełamanie nieśmiałości, otwarcie się na innych, nabycie wiadomości w sposób oryginalny i nietypowy.

a

KRYTERIA wyboru uczniów do udziału w mobilnościach w ramach realizacji projektu PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń klasy 7 lub 8 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. Działania projektowe mogą realizować nie tylko uczniowie zdolni, ale również niepełnosprawni oraz ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadający orzeczenie lub opinię PPP). W celu wyłonienia grupy uczniów mogących wziąć udział w mobilności zostały opracowane poniższe kryteria.

a

Uczestnik mobilności powinien:

 • być uczniem klasy 7 lub 8 PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach Szkolnego Koła Europejskiego – na podstawie obecności i aktywności na zajęciach
 • deklarować chęć i gotowość wykonania działań dodatkowych (pozalekcyjnych), które przyczynią się do realizacji zadań projektowych przed i po mobilności oraz w jej trakcie – na podstawie pisemnych deklaracji w formie mini kwestionariusza
 • być kreatywnym w działaniu i twórczo podchodzić do rozwiązywania zadań projektowych – na podstawie obserwacji opiekunów SKE podczas spotkań projektowych
 • znać język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację – na podstawie oceny z przedmiotu (minimum ocena dobra) oraz językowego egzaminu wewnętrznego
 • odznaczać się wysoką kulturą osobistą poświadczoną opinią nauczycieli oraz oceną zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra)
 • umieć współpracować w grupie, być koleżeńskim i taktownym, być otwartym i komunikatywnym w kontaktach społecznych – na podstawie opinii wychowawcy oraz obserwacji opiekunów SKE podczas spotkań projektowych

a

Uczeń, którego stan zdrowia uniemożliwia bezpieczne podróżowanie i naukę w szkole partnerskiej, realizuje tylko działania projektowe odbywające się na terenie kraju ojczystego.

Ostateczną decyzję o składzie grupy uczniów biorących udział w mobilności podejmuje koordynator projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły oraz opiekunami Szkolnego Koła Europejskiego, biorąc pod uwagę spełnienie wymaganych kryteriów.

Copyright © 2020

Skip to content