Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pomoc

Rozpoczęliśmy wdrażanie nowych przepisów dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ze względu na nasze doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaliśmy objęci pilotażem wdrażania nowych rozwiązań prawnych w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego przez Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe.

Mamy nadzieję, że udział w pilotażu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia nie tylko w naszej szkole, ale również w mieście.

Copyright © 2020

Skip to content